facebook

Nowe przepisy od 21.12.2020

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

W związku ze zmianą przepisów prawa, musimy zmienić treść Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. (dalej Umowa) oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci TEL-KAB (dalej Regulamin). Zmiany wejdą w życie z dniem 21.12.2020 r. i polegają na:

w Umowie:

  •   § 3 ust.1 Umowy zyskuje następujące brzmienie:

1. Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania należnych opłat do 15 dnia miesiąca, za dany miesiąc Dostawcy Usług, a także wykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należnych opłat w Biurze Obsługi Abonenta wyłącznie w formie bezgotówkowej (kartą kredytową, płatniczą, blik itp.) lub na indywidualny numer konta bankowego:.

  •  § 4 ust.2 Umowy zyskuje następujące brzmienie:

2. Umowa na czas oznaczony wraz z upływem okresu na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umowy składając oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej u  Dostawcy Usług najpóźniej w terminie 30 dni przed końcem obowiązywania Umowy. Sposób złożenia tego oświadczenia podany jest w § 5 ust. 4.

W przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone Umowa wiązać będzie Strony na warunkach Umowy bez promocji (bez Ulg Promocyjnych dla danych Usług) zgodnie z Ogólnym Cennikiem Usług świadczonych przez TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. stanowiącym integralną cześć Umowy.

 

  • w § 4 Umowy dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. Po przedłużeniu Umowy na czas nieoznaczony Abonent może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 2 Dostawca Usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

 

  • Zdanie pierwsze § 5 ustęp 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

Umowa na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

  • § 5 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Dostawcy Usług. Sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy podany jest w § 5 ust. 4.

  • § 5 ust. 4 Umowy otrzymuje brzmienie:

4. Oświadczenie o braku woli przedłużenia na czas nieoznaczony umowy zawartej na czas oznaczony (§4 ust.2 Umowy), o odstąpieniu od umowy (§5 ust. 1 Umowy, §3 ust. 3 Regulaminu i §14 ust. 3 Regulaminu), o rozwiązaniu umowy bądź o wypowiedzeniu umowy (§4 ust. 3. §5 ust.3 i nast. Umowy), może zostać złożone w formie pisemnej bądź dokumentowej. Abonent może złożyć oświadczenie w Biurze Obsługi Abonenta, poprzez wysłanie listownie na adres siedziby Dostawcy Usług TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. ul. Prusa 92 05-800 Pruszków, albo poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres e-mail: wypowiedzenia@telkab.pl. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim  w formie dokumentowej Dostawca Usług ma obowiązek:

a) w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia zawiadomić Abonenta o jego otrzymaniu przez wysłanie SMSa na numer telefonu komórkowego wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie, lub  wykonanie połączenia telefonicznego na numer telefonu stacjonarnego wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie .

b)  w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia potwierdzić Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

 

w Regulaminie:

  • W §16 Regulaminu po ust. 15 dodaje się ust. 16 i 17 w brzmieniu:

16. W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Abonent otrzymał dostęp do poczty elektronicznej z domeną Dostawcy Usług [@telkab.pl], Abonent ma prawo żądać zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.

17. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

  • W §17 ust. 8 Regulaminu dotychczasową treść postanowienia uzupełnia się o kolejne zdanie w brzmieniu:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

 

Powyższe zmiany Umowy i Regulaminu nie wpływają na zakres Państwa obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu.  W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa promocyjna, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwu ulg, na zasadach wskazanych w Umowie.