facebook

Tworzymy dla Was nową ofertę - szybszy Internet, nowe paczki TV bardziej dopasowane do Waszych potrzeb :) W związku z tym poniżej zamieszczamy oficjalną informację na ten temat. 

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2019 r. TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. zamierza przebudować swoją ofertę, a także usunąć z Regulaminu i Umowy zapisy dotyczące usług, których nie mamy już w ofercie (Mobilny Internet przez sieć GSM, Umowa na dwie osoby). Z tego powodu wprowadziliśmy następujące zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, Umowie, Aneksie i Cenniku:

1.   Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k.:

•  § 1 Definicje: wykreśleniu ulegają następujące definicje: 17. Karta SIM, 19. Kod PIN, 20. Kod PUK, 23. Limit transferu danych, 48. Ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna (RPS), 56. Telekod, 68. Usługi ruchome, a numeracja pozostałych definicji ulega przesunięciu w górę.

•  § 3 Zawarcie umowy: wykreślony zostaje punkt 10 [oznaczony w dokumencie jako usunięty] oraz podpunkt g) w punkcie 15.

•  § 10 Zakres obowiązków Dostawcy Usług: wykreślony zostaje podpunkt b) w punkcie 6 [oznaczony w dokumencie jako usunięty].

•  § 12 Odpowiedzialność Dostawcy Usług: w punkcie 1 i 2 wykreślone zostają słowa „ i Usługi mobilnego Internetu”.

•  § 17 Postanowienia szczegółowe dotyczące Usługi Telefonii Stacjonarnej: w punkcie 2 słowa „Biuro Numerów Telekomunikacji Polskiej S.A.” zostają zastąpione przez słowa „Ogólnopolskie Biuro Numerów”.

•  § 18 Postanowienia szczegółowe dotyczące Usług Ruchomych: zostaje wykreślony w całości [oznaczony w dokumencie jako usunięty].

2.   Ogólny Cennik Usług świadczonych przez TEL-KAB Sp. z o. o. Sp. k. (Cennik):

 •  dodanie w punkcie 1 pakietów internetowych SOLO NET wraz z informacją o dostępności w określonej lokalizacji i przesuniecie dotychczas obowiązujących pakietów internetowych do pakietów archiwalnych z oznaczeniem „w sprzedaży do 31.03.2019”.

•  dodanie w punkcie 2 pakietów telewizyjnych solo TV wraz z informacją o dostępności w określonej lokalizacji i przesuniecie dotychczas obowiązujących paczek TV do pakietów archiwalnych z oznaczeniem „w sprzedaży do 31.03.2019”.

 

•  przesunięcie Cyfrowego Pakietu HD Plus do pakietów archiwalnych z oznaczeniem „w sprzedaży do 31.03.2019”.

•  dodanie w punkcie 5 pakietów usług łączonych BOX wraz z informacją o dostępności w określonej lokalizacji i przesunięcie dotychczas obowiązujących Pakietów łączonych do pakietów archiwalnych z oznaczeniem „w sprzedaży do 31.03.2019”.

•  dodanie w punkcie 5 możliwości podniesienia prędkości internetowej w wybranych pakietach usług łączonych o 100 Mb/s [pobieranie] za opłatą abonamentową

3.   Umowa i Aneks:

•  z § 5 punkt 3 wykreślony zostaje podpunkt Dostawca Usług VII „w razie niewystąpienia przez Abonenta o wydanie nowej Karty SIM w miejsce Karty utraconej, lub Karty, do której Kody PIN lub PUK zostały ujawnione osobom trzecim w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Abonenta faktu utraty Karty SIM lub ujawnienia Kodów”

•  z § 6 wykreślony zostaje punkt 12, a numeracja pozostałych punktów ulega przesunięciu w górę.

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i będą dotyczyć tylko osób zawierających umowy od 1 kwietnia 2019 r. włącznie, w związku z tym nie stanowią podstawy do wypowiedzenia Umów zawartych przed 1 kwietnia 2019 r.

 

Regulamin do 31.03.2019

Regulamin od 01.04.2019