facebook

Zmiany w Umowie i Regulaminie

Uprzejmie informujemy, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Zmiany wynikają z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1118).

Z tego powodu wprowadziliśmy następujące zmiany w umowach dotyczących usług telewizji, Internetu i telefonii stacjonarnej, które Państwu świadczymy, a także w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

1.  Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Umowa) i Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Aneks): 

 

 • § 2.1 punkt 5 zyskuje następującą treść: „Dostawca Usług bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla Usługi Telefonii Stacjonarnej dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu którego Dostawca Usług będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego przekroczenia oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Oferowane progi kwotowe wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych. Jeśli Abonent nie wybierze progu kwotowego domyślnym progiem jest 35 zł. […]

 

 • § 3 punkt 3: dodanie informacji:„Informacja taprzekazywana jest Abonentowi: (i) gdy Umowa została zawarta na piśmie w formie pisemnej, chyba że Abonent wyraził zgodę na doręczenie takich informacji drogą elektroniczną, (ii) zaś gdy Umowa została zawarta w formie dokumentowej, w takiej formie, w jakiej została zawarta Umowa, na trwałym nośniku, chyba że Abonent zażąda doręczenia informacji na piśmie.”

 

 • w § 3 punkt 3 c) usunięto: „w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych”

 

 • w § 3: wykreśleniu uległ punkt 5 i numeracjazostała przesunięta, tzn. punkt 6 stał się punktem 5, zaś punkt 7 punktem 6.

 

 • § 4 punkt 2 sprecyzowano formę, w jakiej złożone powinno być oświadczenie o braku woli przedłużenia umowy na czas nieoznaczony – może to nastąpić w formie pisemnej lub na adres e-mail boa@telkab.pl.

 

 • w § 5 punkt 1 została dodana możliwość przesłania odstąpienia od umowy na adres mail boa@telkab.pl.  

 

 • § 6 punkt 10 zyskuje następującą treść: „Informacja o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawarta jest w § 20 Regulaminu.

 

 • § 7 DEFINICJE w punkcie 3 zostało dodane: „(8)adresu poczty elektronicznej”.

 

2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TEL-KABSp. z o.o. Sp. k. (Regulamin):

 • w związku z rozszerzeniem od 12.12.2018 r. form zawierania umów o formę elektroniczną i dokumentową § 1 punkt 58 zyskuje następującą treść: „Umowa Abonencka (Umowa) – umowa o świadczenie Usług, na podstawie której Dostawca Usług świadczy wskazane w umowie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz innymi dokumentami regulującymi sposób świadczenia Usług wskazanych w Umowie, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy i Regulaminów, a w szczególności do terminowego uiszczania płatności za te Usługi przez cały okres obowiązywania Umowy”.

 

 • § 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Zawarcie Umowy następuje w Biurze Obsługi Abonenta lub poza nim, w formie pisemnej, elektronicznej (przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, lub dokumentowej – to jest przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w inny dopuszczany przez Dostawcę Usług sposób.”

 

 • § 3 punkt 4 dodano: „g) adresu poczty elektronicznej”

 

 • § 10 punkt 7 – zaktualizowano adres strony internetowej Prezesa UKE, pod którym dostępne są informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą.

 

 • § 13 punkt 12 b) zyskuje następującą treść: „skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamujący jest osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w drodze wskazanego w art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UKE jako podmiot uprawniony w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.”

 

 • z § 14 punkt 1 usunięto zdanie:  „Zmiana wymaga podpisania Aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu”

 

 • § 14 punkt 2 uzyskał brzmienie: „Dostawca Usług umożliwia Abonentowi zmianę Pakietu:

     a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Abonenta, lub poza Biurem Obsługi Abonenta u                Przedstawiciela Dostawcy Usług – wówczas Abonent otrzyma potwierdzenie dokonanych zmian w formie pisemnej, lub za zgodą Abonenta na innym trwałym nośniku;

   b) za pomocą środków porozumiewania się na odległość w formie dokumentowej - wówczas Operator dostarczy Abonentowi treść zmian na trwałym nośniku, lub jeśli Abonent tego zażąda na innym trwałym nośniku;

 • do §14 punkt 3 dodano zapis, że prawo odstąpienia od zmian warunków umowy dokonanych poza BOA lub na odległość  przysługuje Abonentowi będącemu konsumentem.

 

 • w § 17 punkt 15 dodano informację: „Oferowane progikwotowe 0, 35, 100 i 200 złotych, przy czym jeśli Abonent nie dokona wyboru progu domyślnym progiem jest 35 zł”

 

 • § 20 punkt 1 zyskuje następującą treść: „W przypadkupowstania sporu w związku z wykonywaniem Umowy zawartej z Dostawcą Usług spór może być rozstrzygany w drodze wskazanego w art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UKE jako podmiot uprawniony w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.”

 Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 12 grudnia 2018 r.

W przypadku, gdy łączy Państwa z TEL-KAB Sp. z o.o. Sp. k. Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy TEL-KAB będzie dochodził od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.